Pozwolenia na broń - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń

BROŃ PNEUMATYCZNA I MIOTACZE GAZU

Zbiór przepisów prawnych regulujących zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, posiadania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni pneumatycznej i miotaczy gazu jest zawarty w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz.U. Nr 52 z 2004r., poz. 525, uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. Nr 52, poz. 451).

Bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004r. broń pneumatyczną można posiadać bez pozwolenia, lecz na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego (rejonowego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej (art. 9 ust. 4 cyt. ustawy).

Osoby, które posiadają broń pneumatyczną o lufie niegwintowanej lub posiadają bez pozwolenia broń pneumatyczną o lufie gwintowanej nabytą przed dniem 1 stycznia 2004r. są obowiązane zarejestrować ją w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003r., tj. do dnia 1 stycznia 2005 roku. Do tej rejestracji nie jest wymagany dowód nabycia broni. Dotychczasowe "pozwolenia na broń" uprawniające, na podstawie dotychczasowych przepisów, do posiadania broni pneumatycznej zastępują kartę rejestracyjną broni.

Karta rejestracyjna broni pneumatycznej wydawana jest na czas nieokreślony. Broń pneumatyczna może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:

• ukończyła 18 lat,
• przedstawi właściwemu organowi Policji:
o orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa (wykaz uprawnionych znajduje się we właściwych Komendach Powiatowych (Rejonowych) Policji, stwierdzające, że osoba ta nie posiada zaburzeń psychicznych, zaburzeń funkcjonowania psychologicznego bądź nie jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (koszty związane z wydaniem takich orzeczeń ponosi osoba poddana badaniu),
o informację z Krajowego Rejestru Karnego, iż nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.

Nabytą broń pneumatyczną należy zarejestrować w ciągu 5 dni od dnia nabycia we właściwej Komendzie Powiatowej (Rejonowy) Policji. Rejestracji broni dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.
W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymogów właściwy Komendant Powiatowy (Rejonowy) Policji wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni pneumatycznej.

Osobom, które posiadają zarejestrowaną broń pneumatyczną można cofnąć bądź unieważnić kartę rejestracyjną broni, jeżeli Policja ujawni okoliczności określone w ustawie o broni i amunicji.

Miotacze gazu obezwładniającego natomiast można posiadać na podstawie pozwolenia na broń (art. 9 ust. 3 ustawy o broni i amunicji) wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendanta Powiatowego (Rejonowego) Policji. Wyżej wymienione pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Pozwolenie na broń wydaje się osobom:
• które ukończyły 21 lat,
• nie posiadają zaburzeń psychicznych,
• nie wykazują istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
• nie są uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
• posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• co do których nie istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a więc osobom, które nie były skazane za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których nie toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Osoby, które ubiegają się o wydanie pozwolenia na broń przedkładają właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez uprawnionych: lekarza i psychologa. Koszty związane z wydaniem takich orzeczeń ponosi osoba poddana badaniu.

Na terenie dzielnicy Bielany i dzielnicy Żoliborz organem właściwym do wydawania karty rejestracyjnej broni pneumatycznej oraz pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa V.

Podania o zarejestrowanie broni pneumatycznej oraz o wydanie pozwolenia na posiadanie miotaczy gazu obezwładniającego należy składać w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Żeromskiego 7
 

Metryczka

Data publikacji 10.06.2009
Data modyfikacji 08.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Tomasz Kubas
Osoba udostępniająca informację:
asp. Tomasz Kubas
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Elwira Brzostowska
do góry