Informacje Ogólne - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Informacje Ogólne

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U.Nr 227 poz.1505)

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:1. jest obywatelem polskim,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa V organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V (KRP V). Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V, ul.  Żeromskiego 7

Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów http://bip.kprm.gov.pl

Dokumenty należy składać:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Zespół Kadr i Szkolenia
01-793  Warszawa
ul.  Żeromskiego  7

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.  Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  jest niezwłocznie upowszechniania poprzez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Kancelarii.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
- określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
- informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
- uzasadnienie dokonanego wyboru.

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI

- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń),
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA V ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU (47) 723-15-48.

 

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2012
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Elwira Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Elwira Kozłowska
Osoba modyfikująca informację:
Elwira Kozłowska
do góry