Rekrutacja do służby w Policji

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI

ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

w 2020 roku

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI:

 

    16 września 2020 r.

    5 listopada 2020 r.

    30 grudnia 2020 r.

DO NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE

Przyjęcia do pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych w garnizonie stołecznym

uzależnione będą od potrzeb kadrowych

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; *
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.

w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne
 i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów
o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW:

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP
Al. Solidarności 126
01-195 Warszawa

poniedziałek     godz. 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • odręcznie napisany życiorys;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu);
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (do wglądu);
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego;
 • Świadectwa pracy.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej ( praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP Al. Solidarności 126 w Warszawie
  tel.: +48 47 723-24-30, +48 47 723-24-49,+48 47 723-24-51, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59

 

 

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Elwira Kozłowska
Osoba modyfikująca informację:
Elwira Kozłowska
do góry