Rekrutacja do służby w Policji

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.)

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; *
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

* Komendant Stołeczny Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • odręcznie napisany życiorys;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu);
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (do wglądu);
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego;
 • Świadectwa pracy.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

 

Dodatkowe informacje o naborze do służby w Policji
można uzyskać pod poniższym linkiem :

www.policja.waw.pl/portal/pl/39/47/Informacja_o_naborze.htm

 

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 04.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V
Osoba udostępniająca informację:
asp. Tomasz Kubas
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Elwira Brzostowska
do góry